M_czy_ mnie ostatnio dylemat dotycz_cy smartfonów. Go__ nie lubi czego_ jednocze_nie kocha_ tak_e nie lubi__
Ja smartfonów nie lubi_em, poniewa_ traktowa_ je zbyt: zbyteczne i z_e.
Równie_ ich klienci stawali si_ _ród_em jeszcze popularniejszego szumu na zdzis.com (~70%). Ruch _yje z tygodnia na tydzie_ powoduj_c u mnie wzrost zadowolenia _tylko, i_ nie mo_na si_ w duzi cieszy_ z czego_, czego ostatecznie si_ nie lubi _ w wyniku ~70% tych rozwojów to te cholerne smartfony_. jak przekona_ ludzi, do tego aby usiedli do zDzisia przed komputer? M_czy_o mnie to.

Ostatnio chyba rozwi_za_em mój problem: _ zDzi_ u swych tre_ci jest hamulcem konsumpcji. Tego mo_e na ciosie nie wida_, poniewa_ brakuje skali, ale gdyby takich obszarów jak "zDzi_ moto" by_o duuuu_o wi_cej (choruj_ na my_li setki lub tysi_ce), rozpowszechni_yby one dost_pn_, praw_ i wcze_niej niedost_pn_, informacj_ o rynku wtórnym, jednocze_nie nap_dzaj_c koniunktur_, czego efektem potrafi_o stanowi_ spowolnienie rynku pierwotnego (mówi_ tu o mechanizmie zDzisia zastosowanym w_a_nie na _wiatow_ skal_). Mniej nowych dóbr, w moim odczuciu to _czystsze powietrze
_ obecne jest cel. No, ale kiedy si_ do tego pe_nego ma mój "problem" i "zDzi_ Paso_yt"?
Otó_, ten popularny antagonizm (paso_ytnictwo) rozwi_zuj_ _ród_o mojego braku komfortu _ zak_adaj_c, _e mój pomys_ (czyli zDzi_) jest paso_ytniczy wzgl_dem smartfonów (b_d_cych dla mnie poniek_d synonimem konsumpcji) mog_ z nich mie_ jednocze_nie dalej ich nie lubi_c/hamuj_c ich rozwój : )
Tyle.

my web site - wykresy